Changkhui

กลุ่มเพื่อนๆมานั่งคุยกันในหัวข้อทางเทคนิค มีกัน ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง ๔ คนก็พอมี แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทั้งเรื่องไอที โทรคมนาคม อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ หนังสือ เนื่องจากคุณโกศลอยู่ที่ New Jersey บางครั้งเราก็ใช้ Skype เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน


The program focuses on technology, IT, telecom, books, etc. Depending on each individual schedule, we usually have 2, 3 or 4 of us in the podcast. Since one of us lives in New Jersey, we sometime use Skype to exchange the experience over there.

ช่างคุย ๒๕๕ ถ่ายรูปแสงเหนือกับพี่หลาม

ช่างคุย ๒๕๔ หกเดือนในนิวยอร์คของอ้อมกับมาช

ช่างคุย ๒๕๓ เข้าตลาดในทรรศนะของ นรากร ราชพลสิทธิ์

ช่างคุย ๒๕๑ ประสบการณ์ฟังเพลง

ช่างคุย ๒๕๐ G-Shock ตอน ๒

ช่างคุย ๒๔๙ สัพเพเหระทั้งชอบและไม่ชอบปี ๒๕๕๘

ช่างคุย ๒๔๘ ประสบการณ์ทหารเกณฑ์

ช่างคุย ๒๔๗ นักบิน โดย ณัฐทยา ขวัญรักษ์

ช่างคุย ๒๔๖ Web Accessibility

ช่างคุย ๒๔๕ Everest Base Camp

ช่างคุย ๒๔๔ Minockio.com

ช่างคุย ๒๔๓ ๕ ชอบ ๕ ไม่ชอบ ปี ๒๕๕๖ ของ @Ripmilla และ @RudSooparb

ช่างคุย ๒๔๒ ฮฮกไกโด โดย DPlus

ช่างคุย ๒๔๑ รู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ช่างคุย ๒๔๐ ประสบการณ์ Mobile App

ช่างคุย ๒๓๙ G-Shock โดย @Sharkshows

ช่างคุย ๒๓๘ เรื่องเฮฮากับวงดนตรีงานแต่งงาน iHear Band

ช่างคุย ๒๓๗ The VC Group โดย ดร. เจน จูฑา

ช่างคุย ๒๓๖ Unique Running

ช่างคุย ๒๓๕ ผี

ช่างคุย ๒๓๔ รู้จัก @SharkShows

ช่างคุย ๒๓๓ บันทึกไทย โดย ธัญญา ผลอนันต์

ช่างคุย ๒๓๒ Compact, DSLR หรือ Mirrorless?

ช่างคุย ๒๓๑ ทำไวน์ในไทย

ช่างคุย ๒๓๐ The Power of Habit โดย Charles Duhigg