Changkhui

กลุ่มเพื่อนๆมานั่งคุยกันในหัวข้อทางเทคนิค มีกัน ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง ๔ คนก็พอมี แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทั้งเรื่องไอที โทรคมนาคม อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ หนังสือ เนื่องจากคุณโกศลอยู่ที่ New Jersey บางครั้งเราก็ใช้ Skype เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน


The program focuses on technology, IT, telecom, books, etc. Depending on each individual schedule, we usually have 2, 3 or 4 of us in the podcast. Since one of us lives in New Jersey, we sometime use Skype to exchange the experience over there.

ช่างคุย ๒๕๖ ๕ ชอบ ๕ ไม่ชอบ ปี ๒๕๖๑

ช่างคุย ๒๕๕ ถ่ายรูปแสงเหนือกับพี่หลาม

ช่างคุย ๒๕๔ หกเดือนในนิวยอร์คของอ้อมกับมาช

ช่างคุย ๒๕๓ เข้าตลาดในทรรศนะของ นรากร ราชพลสิทธิ์

ช่างคุย ๒๕๑ ประสบการณ์ฟังเพลง

ช่างคุย ๒๕๐ G-Shock ตอน ๒

ช่างคุย ๒๔๙ สัพเพเหระทั้งชอบและไม่ชอบปี ๒๕๕๘

ช่างคุย ๒๔๘ ประสบการณ์ทหารเกณฑ์

ช่างคุย ๒๔๗ นักบิน โดย ณัฐทยา ขวัญรักษ์

ช่างคุย ๒๔๖ Web Accessibility

ช่างคุย ๒๔๕ Everest Base Camp

ช่างคุย ๒๔๔ Minockio.com

ช่างคุย ๒๔๓ ๕ ชอบ ๕ ไม่ชอบ ปี ๒๕๕๖ ของ @Ripmilla และ @RudSooparb

ช่างคุย ๒๔๒ ฮฮกไกโด โดย DPlus

ช่างคุย ๒๔๑ รู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ช่างคุย ๒๔๐ ประสบการณ์ Mobile App

ช่างคุย ๒๓๙ G-Shock โดย @Sharkshows

ช่างคุย ๒๓๘ เรื่องเฮฮากับวงดนตรีงานแต่งงาน iHear Band

ช่างคุย ๒๓๗ The VC Group โดย ดร. เจน จูฑา

ช่างคุย ๒๓๖ Unique Running

ช่างคุย ๒๓๕ ผี

ช่างคุย ๒๓๔ รู้จัก @SharkShows

ช่างคุย ๒๓๓ บันทึกไทย โดย ธัญญา ผลอนันต์

ช่างคุย ๒๓๒ Compact, DSLR หรือ Mirrorless?

ช่างคุย ๒๓๑ ทำไวน์ในไทย