ช่างคุย ๒๕๒ ๕ชอบ ๕ ไม่ชอบ ปี ๒๕๕๙

มาฟัง ๕ ชอบ ๕​ ไม่ชอบของ ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย และ รัฐ สุภาพ ครับ

Let’s hear 5 likes and 5 dislikes of 2016 from supadej sutthiphongkanasai and Rud Sooparb

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 252 5 Likes and 5 Dislikes of 2016 December 31, 2016 2 Hours MP3 115 MB MP4 1.5 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *