รู้จักเรา – About US

จุดเริ่มต้น

Podcastเป็นตัวที่จุดประกายให้เราเริ่มคิดรายการนี้ รายการอย่าง This Week in Tech , Diggnation และ Buzz Out Loud ทำให้อดนึกไม่ได้ว่า ทำไมเราไม่มีอย่างนี้เป็นภาษาไทยบ้าง และหนังสือ The World is Flat โดย Thosmas Friedman ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า คนในบ้านเรามีความสามารถในการแข่งขันขนาดไหน ข้อมูลหรือหนังสือที่เป็นเนื้อหาในเชิงเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆยังมีอยู่น้อย อย่ากระนั้นเลย เรามาลองทำจัดรายการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่า อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ ความเข้าใจไว้ คนที่สนใจ (ถ้ามี ?)ให้ได้ฟัง โดยจะเน้นการคุยที่เจาะลึกลงไปเป็นเรื่องๆ

รสิต ทองธานี Rasit Thongdhanee

รสิต ทองธานี

วีรยุทธ สุวรรณทวีศรี

วีรยุทธ สุวรรณทวีศรี

วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

รัฐ สุภาพ

รัฐ สุภาพ

สุทิน ตันรัตนากร

สุทิน ตันรัตนากร

วิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล

วิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล

กาญจนา หงษ์หยก

กาญจนา หงษ์หยก

เฉลิมพร เก้าเอี้ยน

เฉลิมพร เก้าเอี้ยน

นพ.พูลศักดิ์ ไวความดี

นพ.พูลศักดิ์ ไวความดี

นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

โกศล ธรรมบัณฑิตย์

โกศล ธรรมบัณฑิตย์

ภีญทรรศน์ ทับมณี

ภีญทรรศน์ ทับมณี

จิตสุนทร ภู่ตระกูล

จิตสุนทร ภู่ตระกูล

วิกานดา ธีรวุธภิญโญ

วิกานดา ธีรวุธภิญโญ

สุรชัย จิตรเพียรค้า

สุรชัย จิตรเพียรค้า

พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ

พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ

ภาสกร หงษ์หยก

ภาสกร หงษ์หยก

ธนารัช วังศิริไพศาล

ธนารัช วังศิริไพศาล

ภาสกร หงษ์หยก

 • ปัจจุบัน ทำ podcast http://www.taitancourt.com และ UIH
 • เพิ่มเติม http://phuketindex.com/travel/living-here/bt-passakorn/index-th.htm
 • ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ Exec-MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๒๕๓๘-๒๕๓๙ Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales
 • ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๒๘ – ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ

 • ปัจจุบัน เกษียณ
 • ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภีญทรรศน์ ทับมณี

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ด้านพลังงาน
 • ๒๕๔๖ Master of Science in Petroleum Engineering, Imperial College
 • ๒๕๓๘ Master of Engineering, Asian Institute of Technology
 • ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

 • ปัจจุบัน นักลงทุน
 • 1993-1995 Master of Electrical Engineering, Cornell University
 • 1989-1993 School of Electrical Engineering, Cornell University (ทุนเล่าเรียนหลวง)
 • ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ โรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษา

วิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ทางด้านไอที
 • ๒๕๓๑-๒๕๓๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต ์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โกศล ธรรมบัณฑิตย์

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ทางด้านการเงิน (New York)
 • ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ M.S., Computer Science, 12/98, University of Southern California
 • ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา